Bank Spółdzielczy w Mońkach
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Od 29 lipca 2022r. będzie można złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe.
W ramach ustawowych wakacji kredytowych można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z zawieszenia spłaty raty można skorzystać, jeśli:

 • umowa została zawarta przed dniem 01.07.2022r.
 • okres kredytowania kończy się po dniu 31.12.2022r.


Termin składania wniosku: nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty.

Formy składania wniosków o wakacje kredytowe:

 • złożenie Wniosku w Centrali Banku Spółdzielczego w Mońkach lub w Oddziałach Banku: w Goniądzu, Jaświłach, Trzciannem;
 • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres centrala@bsmonki.pl wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kredytobiorcy;
 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.


Wniosek o zawieszenie spłaty raty kredytu do pobrania pod linkiem:

Wniosek

Informacje dodatkowe_____________________________________________________________________________________

BLIK
Szczegółowe informacje na temat usługi BLIK oraz limity transakcji:
https://bsmonki.pl/blik.php_____________________________________________________________________________________

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Szanowny Kliencie, jeśli masz w nazym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać sie osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać w oddziałach Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow/

Jak wygląda wniosek o udzielenie wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?
Wniosek do pobrania_____________________________________________________________________________________

Informacja o ryzyku wzrostu stóp procentowych

Szanowny Kliencie, w przypadku długoterminowego kredytu hipotecznego poziom stóp procentowych w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata Państwa kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Państwa możliwości finansowe.

Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny Bank zachęca do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w wyborze oferty kredytowej. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR3M stanowiącą składową oprocentowania zmiennego na dzień 31.12.2021r. wynosiła 2,54%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosiła około 20%.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:
- komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf/
oraz
- publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf_____________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Dbaj o bezpieczeństwo swoich pieniędzy

Zapewniamy, że pieniądze, które są na kontach w naszym banku są bezpieczne. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez sztaby koordynujące cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość pracy naszego banku.

Uważaj na oszustów

Miejmy świadomość, że obecna sytuacja geopolityczna to czas zwiększonej aktywności cyberoszustów. Pamiętaj, żeby zachować czujność i stosować się do zasad bezpieczeństwa, zarówno podczas korzystania z bankowości elektronicznej, jak i wykonywania zakupów w Internecie.

 • Nie podawaj nikomu swoich danych do bankowości internetowej, nawet jeśli osoba, z którą rozmawiasz przedstawia się jako pracownik banku.
 • Nie klikaj w linki w SMS-ach i mailach informujących o rzekomych niedopłatach za rachunki, przesyłki kurierskie czy podatki.
 • Czytaj na bieżąco nasze komunikaty bezpieczeństwa.
 • Z rozwagą i należytą ostrożnością podchodź do informacji rozprzestrzenianych przez media społecznościowe. Zanim w coś uwierzysz, sprawdź, czy źródło informacji jest wiarygodne.


Wypłaty gotówki

Apelujemy o racjonalne zachowanie. Pracownicy banku, a szczególnie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, na bieżąco monitorują sytuację. Twoje pieniądze są w naszym banku bezpieczne i cały czas możesz płacić bezgotówkowo, np. za pomocą karty. Zaopatrzenie naszych oddziałów i bankomatów w gotówkę na bieżąco koordynujemy z Narodowym Bankiem Polskim. Realizujemy wszystkie procedury obowiązujące w ramach Zrzeszenia BPS.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Narodowego Banku Polskiego w sprawie dostępności gotówki:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2022/25022022.html

W załączeniu przekazujemy materiał o zasadach bezpieczeństwa w Internecie:

Jak dbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy._____________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci

W ostatnim okresie zaobserwowano zwiększoną akcję phishingową skierowaną na użytkowników bankowości elektronicznej.

Co to jest phising?

Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji (np. danych logowania, danych karty kredytowej), zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do określonych działań. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej. Phishing jest bardzo prostym rodzajem ataku cybernetycznego. Nie wymaga szukania luk w zabezpieczeniach ani posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej. Phishing bazuje na najsłabszym ogniwie ochrony sieci komputerowej, czyli błędach użytkownika. Twórcy fałszywych informacji podszywają się pod realnie istniejące instytucje, nakłaniając użytkownika do udzielenia osobistych informacji.

Na podanych poniżej stronach internetowych znajdą Państwo więcej informacji na temat:

Bank Spółdzielczy w Mońkach dba o poziom bezpieczeństwa oferowanych usług i produktów oraz stale monitoruje występujące zagrożenia. W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania transakcji.
_____________________________________________________________________________________

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – rusza proces składania Oświadczeń o Rozliczeniu dla przedsiębiorców z sektora MIKRO

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Więcej informacji w zakładce Tarcza PFR._____________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiąże się to z koniecznością zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS, co w naszym przypadku oznacza szereg zmian w infrastrukturze systemu.

W związku z powyższym informujemy, że złożenie wniosku Świadczenie wychowawcze (500+) poprzez bankowość elektroniczną nie będzie możliwe od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r.
Wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia.

Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r. w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.
Wznowienie możliwości złożenia wniosku poprzez bankowość elektroniczną nastąpi w lutym 2022 roku.

Więcej informacji na https://www.zus.pl/


_____________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 stycznia 2022 roku wchodzą zmiany do Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych BS w Mońkach oraz do Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych BS w Mońkach. Zmiany nie są związane ze zmianą stawek obecnie obowiązujących, natomiast wynikają z wprowadzenia do oferty nowych usług tj. płatności BLIK i system przelewów natychmiastowych Express Elixir oraz wycofaniem niektórych usług i czynności.

Kolejne zmiany w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych BS w Mońkach wchodzą w życie z dniem 01 marca 2022 roku.

Kolejne zmiany w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych BS w Mońkach wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2022 roku.

Tabele opłat i prowizji dostępne są w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.


_____________________________________________________________________________________

Nowy proces logowania

Szanowni Państwo, zmieniliśmy proces dodawania urządzenie zaufanego jako elementu silnego uwierzytelnienia. Po wybraniu "Jednorazowy dostęp" logowanie przebiega na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji tutaj


_____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Mońkach wprowadza zmiany do:
1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
2. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank BPS za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Dodatkowo w treści regulaminów wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych. W regulaminie dot. rachunków uzupełniono zapisy informujące, że Bank nie realizuje przelewów otrzymanych w walucie PLN na rachunki walutowe Posiadacza rachunku za pośrednictwem systemów Elixir i SORBNET.


_____________________________________________________________________________________

Ostrzeżenie odnośnie podszywania się pod Infolinię Banku BPS

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ostatnim czasie w bankach notowane są próby wyłudzenia danych poprzez oszustów podszywających się pod numer Infolinii Banku BPS. Możliwe jest to dzięki technice zwanej spoofingowi. Oszuści wykorzystują słabe strony sieci GSM, które pozwalają im podszywać się pod dowolny numer telefonu - w tym infolinię Banku. Nie jest to związane z jakimkolwiek przełamaniem systemów bezpieczeństwa po stronie Banku.

Schemat działania przestępców:

 • przestępcy dzwonią do klienta banku spółdzielczego z numeru Infolinii Banku tj. 801 321 456 lub 86 215 50 00;
 • osoba dzwoniąca posiada ukraiński akcent i przedstawia się jako pracownik Banku;
 • prawdopodobnie oszust będzie znał imię i nazwisko klienta, a może nawet jego adres, który znajdzie w Internecie;
 • rozmowa będzie dotyczyła zablokowania przelewu wykonanego przez klienta lub dokonania transakcji kartą, aby pod pretekstem usprawnienia komunikacji z bankiem lub usunięcia wirusa, przekonać klienta do zainstalowania aplikacji, która przejmie kontrolę nad urządzeniem klienta;
 • osoba dzwoniąca może także próbować wyłudzić dane do logowania do bankowości internetowej lub dane odnośnie karty płatniczej;
 • podanie danych wrażliwych lub zainstalowanie ww. aplikacji może prowadzić do utraty środków z rachunku.

Zasady bezpieczeństwa dla klienta:

 • Infolinia Banku nie wykonuje połączeń wychodzących z numeru 801 321 456;
 • Infolinia Banku BPS obsługuje klientów banków spółdzielczych tylko w zakresie kart płatniczych.
 • Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w Banku nigdy nie kontaktują się bezpośrednio z klientami.
 • Nigdy nie podawaj przez telefon pełnego loginu do bankowości internetowej lub pełnego numeru karty.
 • Nigdy nie podawaj przez telefon hasła do bankowości internetowe lub trzy cyfrowego kodu z karty CVV;
 • Nigdy nie instaluj dodatkowego oprogramowania by poprawić dostępność usług bankowych.
 • Poproś rozmówcę o podanie imienia i nazwiska, jeżeli ich sam nie podał. Pracownicy Infolinii Banku przedstawiają się już na początku rozmowy.
 • Pod żadnym pozorem nie przekazuj telefonicznie kodów z SMS-ów autoryzacyjnych
 • Zachowaj ostrożność, jeżeli rozmówca wywiera na Tobie presję czasu. W pośpiechu dużo łatwiej podjąć nieprzemyślane decyzje.
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas rozmowy z osobą podającą się za konsultanta, rozłącz się i skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub zadzwoń na Infolinię Banku pod numer wskazany na karcie.


Czytaj więcej...


_____________________________________________________________________________________

Informacja dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych wydanych przed 1990 r.

Poniżej publikujemy informacje o zmianach przepisów prawnych dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych wydanych przed 23.10.1990 r. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, gdyż właściciele książeczek mogą - po spełnieniu określonych warunków - ubiegać się o premię gwarancyjną.


Czytaj więcej...


_____________________________________________________________________________________

Moratorium pozaustawowe

Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”)


Czytaj więcej...

_____________________________________________________________________________________

Zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure.

W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi instrukcjami pokazującymi jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure dla wszystkich Klientów Grupy BPS.


Opis nowego procesu dokonywania transakcji w Internecie

Instrukcja nadawania kodu PIN w portalu KartoSFERA

_____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną zmianie ulegają godziny urzędowania oraz godziny pracy pracowników Banku Spółdzielczego w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13.

Od dnia 03 grudnia 2020 r. do odwołania BS w Mońkach, przy ul Wyzwolenia 13 będzie czynny dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 16:00.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOŃKACH

_____________________________________________________________________________________

mojeID już w naszym banku!

Teraz zdalnie potwierdzisz tożsamość w komercyjnych i publicznych usługach online.

czytaj więcej


_____________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOŃKACH

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum. Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

1) telefonicznego, pod numerami telefonów:

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13
Sala operacyjna tel. 85 727 99 17
Księgowość tel. 85 727 99 19

Oddziały:
Trzcianne, ul. 3-go Maja 36 A, tel. 85 738 50 65
Jaświły, tel. 85 716 82 20
Goniądz, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 85 738 09 04

Filia Nr 1 w Mońkach: tel. 85 716 23 36

2) mailowego, pod adresem: centrala@bsmonki.pl

Ponadto rekomendujemy:
realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną.
wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mońkach

_____________________________________________________________________________________

Odroczenie spłaty kredytów

Szanowni Klienci!

Bank Spółdzielczy w Mońkach uprzejmie informuje, ze w związku z pandemią koronawirusa, umożliwia naszym Klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć spłatę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:
Adresu e-mail:kredyty@bsmonki.internetdsl.pl
Listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

W placówkach Banku.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie w szybkim procesie, o podjętej decyzji przez Bank poinformujemy niezwłocznie.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o odroczenie spłat (klient indywidualny)

Wniosek o odroczenie spłat (klient instytucjonalny)

_____________________________________________________________________________________

Aplikacja mobilna
Nasz Bank BS MońkiZachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej Nasz Bank BS Mońki systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Mońkach.

Aplikacja ta umożliwia Państwu korzystanie z usług Banku na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet, w swobodny i bezpieczny sposób, dając dostęp do finansów bez względu na czas i miejsce. Aplikacja wysyła darmowe powiadomienia o tym, co dzieje się na rachunku.

Funkcje aplikacji Nasz Bank BS Mońki:
- przegląd stanu środków na rachunkach bankowych,
- dostęp do historii wykonanych operacji,
- dostęp do informacji o lokatach,
- wykonywanie przelewów internetowych,
- wykonywanie przelewów QR,
- zakładanie i likwidowanie lokat,
- doładowania telefonów komórkowych,
- zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną.

czytaj więcej