Bank Spółdzielczy w Mońkach

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Mońkach.

Wprowadzone zmiany są następstwem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie płatności transgranicznych i opłat za przeliczenie waluty, które stosuje się od 15 grudnia 2019 r., oraz Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Splt Payment II).

Ze względu na wymogi ww. Rozporządzenia, w przedmiotowym Regulaminie dodano m.in. definicje systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów. Określono także zasady realizacji przelewów Target i SEPA.

Natomiast, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Paymant II), rozszerzono katalog możliwych do zrealizowania:
- z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS;
- egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazane powyżej.

Dodatkowo, dodano możliwość zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy zamykany jest rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na rachunku VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji naczelnika urzędu skarbowego o zadysponowaniu środkami.

W związku z powyższym zmianie ulegnie również Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Mońkach. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z obowiązku dostosowania:
Opłat pobieranych przez Bank za realizację przelewów zagranicznych SEPA w EUR do opłat za realizację przelewów krajowych ELIXIR w PLN,
Opłat pobieranych przez Bank za realizację przelewów zagranicznych Target/SWIFT w EUR do opłat za realizację przelewów krajowych SORBNET w PLN,
Opłat za wypłaty gotówki w ramach transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w EUR do opłat za wypłaty gotówki w innych bankomatach w kraju (bankomatach prowizyjnych).

Ponadto Bank dokonał zmiany niektórych opłat i prowizji.

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od 15 grudnia 2019 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem Zarząd Banku Spółdzielczego w Mońkach


Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Mońkach.

Wprowadzone zmiany są następstwem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie płatności transgranicznych i opłat za przeliczenie waluty, które stosuje się od 15 grudnia 2019 r. oraz podpisanego przez Bank Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia zapłaty.

Ze względu na wymogi ww. Rozporządzenia, w przedmiotowym Regulaminie dodano m.in. definicje systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów. Określono także zasady realizacji przelewów Target i SEPA.

Natomiast, w związku z zawartym Porozumieniem międzybankowym, o którym mowa powyżej, w Regulaminie wprowadzono zmiany w zasadach realizacji Polecenia zapłaty polegające m.in. na braku konieczności weryfikacji posiadania przez Bank zgody przed obciążeniem rachunku posiadacza kwotą Polecenia zapłaty.

Ponadto, w Regulaminie dodano również postanowienia wynikające z art. 60 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zgodnie z którym jeśli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, Bank ma prawo rozwiązać umowę, gdy w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej wynoszącej 10 zł.

Dodatkowo, w Regulaminie wprowadzono postanowienia, zgodnie z którymi Bank ma prawo wstrzymać wysyłkę korespondencji do Klientów w przypadku dwukrotnego jej zwrotu z adnotacją o błędnym adresie. Doprecyzowano również i uspójniono przesłanki upoważniające Bank do zmiany wysokości opłat i prowizji pobieranych w związku z prowadzeniem rachunków bankowych, bez względu na datę ich otwarcia.

W związku z powyższym zmianie ulegnie również Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Mońkach. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z obowiązku dostosowania:

  • Opłat pobieranych przez Bank za realizację przelewów zagranicznych SEPA w EUR do opłat za realizację przelewów krajowych ELIXIR w PLN,
  • Opłat pobieranych przez Bank za realizację przelewów zagranicznych Target/SWIFT w EUR do opłat za realizację przelewów krajowych SORBNET w PLN,
  • Opłat za wypłaty gotówki w ramach transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w EUR do opłat za wypłaty gotówki w innych bankomatach w kraju (bankomatach prowizyjnych),

Ponadto Bank dokonał zmiany niektórych opłat i prowizji.

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązująca od 15 grudnia 2019 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem Zarząd Banku Spółdzielczego w Mońkach


Migracja kart płatniczych VISA stykowych na zbliżeniowe

Bank Spółdzielczy w Mońkach rozpoczął proces wymiany standardowych kart stykowych na karty z funkcją płatności zbliżeniowych

Posiadacze kart Visa Classic debetowa, którym upływa ważność, otrzymają karty z funkcją zbliżeniową. Proces wymiany kart dotyczy obecnych Klientów w ramach wznowień. W późniejszym terminie planowana jest także wymiana pozostałych kart stykowych. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe koszty dla klienta. Nowe karty zbliżeniowe nie będą dla klienta droższe niż standardowe.

Dokonując płatności kartą zbliżeniową nie jest konieczne potwierdzenie takiej transakcji PIN-em, ale tylko do kwoty 50 zł. Powoduje to, że płatności dokonywane są bardzo szybko, wystarczy tylko przyłożyć kartę do terminala i zapłata jest dokonana.

Dla bezpieczeństwa klientów, zostało wdrożone dodatkowe zabezpieczenie w formie limitu kumulatywnego dla kart zbliżeniowych. Oznacza to, że po wykonaniu płatności kartą bez użycia kodu PIN na łączną sumę przekraczającą 200 zł, kolejna transakcja zostanie odrzucona i będziecie Państwo zmuszeni ponowić płatność umieszczając kartę w czytniku i potwierdzić transakcję kodem PIN. Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowych w portalu kartoSFERA. W tym celu po zalogowaniu się do portalu, należy przy danej karcie odznaczyć płatność zbliżeniową i następnie zaakceptować wprowadzaną zmianę.