Bank Spółdzielczy w Mońkach

 

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:
1) dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sposób jej reprezentowania, tj.:
a) umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) - jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie, lub
b) umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, lub
c) uchwała o wyborze/zmianie Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną o ile Zarząd jest wybierany spośród członków Wspólnoty (zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną następuje na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w formie aktu notarialnego).
2) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7;
3) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – fakultatywnie;
4) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym do dysponowania rachunkiem bez ograniczeń;
5) inne uzgodnione dokumenty.

PONADTO WNIOSKODAWCA WINIEN DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ:
1) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON (opcjonalnie);
2) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
3) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.