Bank Spółdzielczy w Mońkach

 

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

1. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE:
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
2) statut – akt założycielski;
3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

2. ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA W KRAJU ZAGRANICZNYCH OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:
1) dokumenty określające status prawny jednostki macierzystej (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
2) zaświadczenie wydane przez Ministra właściwego d/s gospodarki o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw;
3) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
Dokumenty, wystawione w językach obcych, muszą być składane w Banku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie dokumentów powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

3. SPÓŁDZIELNIE:
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
2) statut;
3) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

4. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO:
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
2) umowa spółki lub statut;
3) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

5. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
1) umowa spółki w formie aktu notarialnego;
2) jednomyślna uchwała wspólników o powołaniu pełnomocnika jeżeli spółka nie posiada zarządu (art.161 ksh);
3) kopia opłaconego wniosku o wpis do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym1) (do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis).

6. SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI
1) akt notarialny o:
a) zawiązaniu spółki oraz
b) objęciu akcji, (może być przedłożony jeden akt notarialny o zawiązaniu spółki oraz objęciu akcji);
2) dokument świadczący o umocowaniu do działania w imieniu spółki (wszyscy założyciele, zarząd, pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli – art. 323 ksh);
3) kopia opłaconego wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym*) (do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis).

7. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WSPÓLNICY SPÓŁEK CYWILNYCH:
1) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
2) umowa spółki z dowodem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku spółki cywilnej;
3) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza, o ile dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8. PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA WŁASNY RACHUNEK WYMAGAJĄCĄ ZEZWOLENIA LUB KONCESJI:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności;
2) zezwolenie lub koncesja na prowadzenie określonej działalności;
3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KTÓRA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (M.IN. ROLNICY INDYWIDUALNI):
dokonujący działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów ( art. 3 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ),
1) oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT;
2) aktualny nakaz płatniczy.

10. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI LEKARSKIE:
1) SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (od 01/01.1990 r. – po obowiązkowym przekształceniu z publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzone przez ministra, centralny organ administracji rządowej, jednostkę samorządu terytorialnego, przez państwową uczelnię medyczna lub uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczna-badawczą w dziedzinie nauk medycznych, kościół lub związek wyznaniowy, fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną;
a) aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru o ile podmiot podlega wpisowi, do takiego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) statut,
c) dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
2) ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ INNE NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE:
a) wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub ministra zdrowia,
b) statut,
c) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

11. PODMIOTY ZAGRANICZNE - powstałe na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenie na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (jedn.tekst Dz.U. z 1989r. Nr 27, poz.148 z późn. zm.):
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) akty określające status prawny, jeżeli przedsiębiorstwo zorganizowane jest w formie spółki.

12. ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH:
1) aktualny wyciąg z zagranicznego rejestru sądowego lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o przedsiębiorcy zagranicznym, jego statusie prawnym, reprezentantach;
2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu oddziału lub;
3) aktualny wyciąg z rejestru przedstawicielstw o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
4) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

13. BANKI:
1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego;
2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
3) statut;
4) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

14. FUNDACJE:
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny) lub zezwolenie właściwego ministra – w przypadku przedstawicielstwa utworzonego przez fundacje zagraniczne;
2) akt notarialny o ustanowieniu fundacji;
3) statut fundacji;
4) uchwała o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

15. STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI STOWARZYSZEŃ:
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
2) statut stowarzyszenia;
3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

16. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE: podpis powiadomienia właściwego organu nadzorującego o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach (jedn.tekst Dz.U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 148 z późn. zm.):
1) jeżeli w ciągu 30 dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, stowarzyszenie może rozpocząć swoją działalność; a zatem z przedłożonego odpisu powiadomienia powinien wynikać upływ odpowiedniego terminu);
2) regulamin działalności;
3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

17. PARTIE POLITYCZNE:
1) aktualny wyciąg z ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie lub wskazanie Monitora Sadowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono prawomocne postanowienie sądu okręgowego o wpisie do ewidencji partii politycznej;
2) statut partii;
3) uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

18. ORGANIZACJE SPOŁECZNE, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO:
1) statut organizacji lub w przypadku ogłoszenia statutu w Dzienniku Ustaw bądź Monitorze Polskim wskazanie jego daty, numeru i pozycji, (jeżeli z wnioskiem o otwarcie rachunku występuje jednostka wchodząca w skład jednostki nadrzędnej, składa statut jednostki nadrzędnej, z którego powinna wynikać jej przynależność do organizacji oraz fakt, że może samodzielnie otworzyć rachunek),
2) odpis z rejestru lub ewidencji bądź odpowiednie zezwolenie, jeżeli takie jest niezbędne (wymagane przepisami prawa) do utworzenia danej organizacji;
3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, (o ile dane te nie wynikają z rejestru).

19. ZWIĄZKI ZAWODOWE I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW (ZWIĄZKÓW, FEDERACJI, KONFEDERACJI):
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny);
2) statut potwierdzony przez sąd za zgodność z przepisami prawa;
3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
4) w przypadku zakładowych organizacji związkowych wchodzących w skład ogólnokrajowych organizacji związkowych – poświadczenie jednostki nadrzędnej na karcie wzorów podpisów o upoważnieniu osób do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek bieżący jednostki nadrzędnej.

20. BIURO POSELSKIE, SENATORSKIE:
1) odpowiednio legitymacja poselska, legitymacja senatorska;
2) dokumenty potwierdzające utworzenie biura poselskiego, senatorskiego;
3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

21. KOMITETY WYBORCZE ZAKŁADANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011R. KODEKS WYBORCZY ( DZ. U. 2011R.NR 21 POZ. 112) :
1) W WYBORACH DO SEJMU I SENATU ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MOGĄ BYĆ TWORZONE KOMITETY WYBORCZE DANEJ PARTII POLITYCZNEJ, KOALICYJNE KOMITETY WYBORCZE KILKU PARTII POLITYCZNYCH I KOMITETY WYBORCÓW :
a) oryginał** - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego do właściwego organu wyborczego,
b) oryginały** (do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia,, tj. oświadczenia o powołaniu pełnomocników wyborczego i finansowego ,wraz z danymi osobowymi tych pełnomocników ( imię , nazwisko, adres zamieszkania , PESEL) uwierzytelnionego odpisu/ów z ewidencji partii politycznych, wyciągu ze statutu/ów partii politycznej wskazującego, który organ jest uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz, tekst umowy o zawiązaniu koalicji w przypadku Koalicyjnego komitetu wyborczego.
c) oryginał - do wglądu i potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia właściwego organu wyborczego o przyjęciu przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu,
d) zaświadczenia o nadaniu REGON i NIP mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym.

22. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ISTNIEJĄCE PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989R. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RP ( JEDN.TEKST DZ.U. 2013R. POZ.1169 ):
1) aktualny wyciąg z wykazu jednostek kościelnych i duchowieństwa (schematyzmu diecezjalnego) lub ankiety statystycznej zakonu (prowincji zakonnej) lub decyzja właściwego organu administracji o niezgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii,
2) nominacje lub powołania przez władzę kościelną osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.

23. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO POWSTAŁE PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY WYMIENIONEJ W PKT. 22.
1) odpis powiadomienia właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru lub pismo ze wskazaniem numeru, pozycji i daty Dziennika Ustaw – w przypadku gdy jednostka ta uzyskała osobowości prawną w drodze rozporządzenia Prezesa rady Ministrów;
2) nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki;
3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

24. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POZOSTAŁYCH KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH:
1) aktualny wyciąg z rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów lub organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego;
2) nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.

25. STOWARZYSZENIA KATOLICKIE:
1) aktualny wyciąg z rejestru stowarzyszeń;
2) statut;
3) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia,

26. SZKOLNICTWO
1) PAŃSTWOWE WYŻSZE UCZELNIE:
a) wskazanie ustawy o utworzeniu czelni,
b) statut uczelni,
c) uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
2) NIEPAŃSTWOWE WYŻSZE UCZELNIE:
a) odpis z rejestru uczelni niepaństwowych prowadzonego przez ministra edukacji narodowej,
b) statut uczelni,
c) uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
3) SZKOŁY PUBLICZNE:
a) akt założycielski, do którego dołączony powinien być statut oraz potwierdzenie jego przesłania właściwemu kuratorowi oświaty,
b) w przypadku szkoły publicznej zakładanej przez osobę fizyczną lub prawną – zezwolenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kultury,
c) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
4) SZKOŁY NIEPUBLICZNE:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek,
b) statut szkoły,
c) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
d) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

27. SPÓŁKI WODNE:
1) statut spółki;
2) uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca Zarząd spółki (oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona – pełnomocnik);
3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

28. W PRZYPADKU ZWIĄZKÓW SPÓŁEK WODNYCH:
1) decyzja wojewody o powołaniu związku;
2) statut związku;
3) uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca Zarząd związku (oświadczenie w zakresie praw majątkowych jak w przypadku spółek wodnych).

29. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:
1) dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sposób jej reprezentowania, tj.:
a) umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) - jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie, lub
b) umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, lub
c) uchwała o wyborze/zmianie Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną o ile Zarząd jest wybierany spośród członków Wspólnoty (zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną następuje na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w formie aktu notarialnego).
2) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7;
3) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – fakultatywnie;
4) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym do dysponowania rachunkiem bez ograniczeń;
5) inne uzgodnione dokumenty.

30. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1) statut lub wyciąg ze statutu;
2) regulamin organizacyjny gminy, która określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy w drodze zarządzenia, w tym sposób prowadzenia spraw gminy w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta;
3) dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST;
4) uchwałę o powołaniu skarbnika/głównego księgowego, potwierdzającą umocowanie przez radę/sejmik, skarbnika/głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego, między innymi do czynności, która jest kontrasygnata;
a) oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą,
b) oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

PONADTO WNIOSKODAWCA WINIEN DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ:
1) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON (opcjonalnie);
2) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
3) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.