Bank Spółdzielczy w Mońkach

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunek w ofercie Banku do 31.12.2021 r.

Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych:

  • rezydentów - na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób,
  • nierezydentów - na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób.

Rachunek ten służy do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania sprawnych i szybkich rozliczeń, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do rozliczeń z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek na rzecz ZUS.

Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy umożliwia:

  • bezpłatną bankowość internetową umożliwiającą dostęp do środków przez 24h z każdego miejsca w kraju i za granicą,
  • wypłata gotówki z ponad 4700 bankomatów - bez prowizji,
  • realizacja płatności za pomocą jednorazowego przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku telefonicznie na hasło lub za pomocą komunikatów SMS,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnych lokatach, także lokacie internetowej.