Bank Spółdzielczy w Mońkach

_____________________________________________________________________________________

Kredyt "Bezpieczna Gotówka"


1. Kredyt udzielany jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłata innych kredytów w Banku lub w innych bankach z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie.
2. Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł, a maksymalna 80.000 zł.
3. Kredyt może być udzielany na okres do 96 miesięcy.
4. Kredyty do 12 miesięcy oprocentowane są według stałej stopy procentowej, natomiast powyżej 12 miesięcy oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.
5. Stosowane zabezpieczenia - weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową z zastrzeżeniem:
1. Łączne zaangażowanie kredytowe Kredytobiorcy z tytułu kredytów z okresem kredytowania do 8 lat i zabezpieczonych w formie weksla in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową nie może przekroczyć 150 000 PLN;
2. Wnioskodawcom, których łączne zaangażowanie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, można udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczeniem spłaty kredytu w postaci kaucji pieniężnej zdeponowanej na rachunku Banku.

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.