Bank Spółdzielczy w Mońkach

Rachunek bieżący

 • efektywność gospodarowania środkami pieniężnymi poprzez lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach Standard, O/N
 • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych:
 • - kredyty na szybko
  - kredyty obrotowe
  - kredyty inwestycyjne
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS
 • możliwość prowadzenia rachunku w walutach wymienialnych - USD, EUR.

Rachunek Bieżący skierowany jest do:

 • rezydentów, a w szczególności:
 • - osób prawnych
  - jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  - jednostki samorządu terytorialnego,
 • nierezydentów, a w szczególności:
 • - osób prawny oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę za granicą,
  - znajdujących się za granicą oddziałów, przedstawicielstw i przedsiębiorstw utworzonych przez rezydentów,
  -obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,