Bank Spółdzielczy w Mońkach


AktualnościZmiana limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej do kart VISA

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego podczas dokonywania płatności kartowych, organizacja płatnicza VISA, podjęła decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 br. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelniania (czyli bez wprowadzania kodu PIN) z 50 do 100 złotych.

Od 20 marca br. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 złotych mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzyć, że przy transakcji np. na kwotę 60 złotych w jednym sklepie klient zostanie poproszony o PIN, podczas gdy w innym nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

Ponadto podkreślamy, że zwiększenie limitu na transakcje zbliżeniowe do kwoty 100 złotych nie naraża klienta na większe ryzyko, gdyż nadal obowiązuje limit transakcji zbliżeniowych - tzw. kumulatywny, czyli ochrona klienta na wypadek utraty karty i realizowania transakcji przez osoby nieupoważnione pozostaje bez zmiany.

Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których suma spowoduje przekroczenie kwoty 200 zł nastąpi odmowa wykonania transakcji. Aby transakcja została wykonana należy włożyć kartę do czytnika terminala i wprowadzić PIN (karta musi być aktywna, PIN poprawny oraz dostępne środki na rachunku). Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Mechanizm zlicza wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane.


Komunikat Komendy Głównej Policji w związku z oszukańczymi ogłoszeniami związanymi z epidemią koronawirusa (COVID-19)

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. "rezerw krajowych NBP".

czytaj więcejWycofanie kart lokalnych

W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dyrektywy PSD2) Bank Spółdzielczy w Mońkach zaprzestaje wydawania nowych i zatrzymanych lokalnych kart bankomatowych, a także ich wznawiania i wymiany.

Karty lokalne będące w posiadaniu klientów przestaną funkcjonować z dniem 01 października 2020 r.

Zachęcamy do skorzystania z oferty kart VISA. Można nimi wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów, w tym z ponad 7000 z całej Polski bez prowizji. Karty VISA umożliwiają płatności bezgotówkowe, także z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej. Kartą VISA można dokonywać płatności w Internecie.

Po szczegóły zapraszamy do placówek naszego Banku.


Migracja kart płatniczych VISA stykowych na zbliżeniowe

Bank Spółdzielczy w Mońkach rozpoczął proces wymiany standardowych kart stykowych na karty z funkcją płatności zbliżeniowych

Posiadacze kart Visa Classic debetowa, którym upływa ważność, otrzymają karty z funkcją zbliżeniową. Proces wymiany kart dotyczy obecnych Klientów w ramach wznowień. W późniejszym terminie planowana jest także wymiana pozostałych kart stykowych. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe koszty dla klienta. Nowe karty zbliżeniowe nie będą dla klienta droższe niż standardowe.

Dokonując płatności kartą zbliżeniową nie jest konieczne potwierdzenie takiej transakcji PIN-em, ale tylko do kwoty 50 zł. Powoduje to, że płatności dokonywane są bardzo szybko, wystarczy tylko przyłożyć kartę do terminala i zapłata jest dokonana.

Dla bezpieczeństwa klientów, zostało wdrożone dodatkowe zabezpieczenie w formie limitu kumulatywnego dla kart zbliżeniowych. Oznacza to, że po wykonaniu płatności kartą bez użycia kodu PIN na łączną sumę przekraczającą 200 zł, kolejna transakcja zostanie odrzucona i będziecie Państwo zmuszeni ponowić płatność umieszczając kartę w czytniku i potwierdzić transakcję kodem PIN. Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowych w portalu kartoSFERA. W tym celu po zalogowaniu się do portalu, należy przy danej karcie odznaczyć płatność zbliżeniową i następnie zaakceptować wprowadzaną zmianę.


Zmiana sposobu logowania oraz zatwierdzania transakcji w bankowości internetowej
od 14 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. zmieni się sposób logowania oraz sposób zatwierdzania transakcji w Systemie Bankowości Internetowej. Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania przez Bank Systemu Bankowości Internetowej do przepisów dyrektywy PSD2, która wymaga tzw. silnego uwierzytelniania w procesie logowania oraz zatwierdzania transakcji.

Pierwszym etapem wdrożenia zaleceń dyrektywy było wycofanie przez Bank list haseł jednorazowych do zatwierdzania transakcji i zastąpienie ich hasłami SMS.

Następnym etapem wdrożenia zaleceń dyrektywy PSD2 w zakresie silnego uwierzytelniania będzie konieczność zdefiniowania w systemie 4-cyfrowego kodu uwierzytelnienia SMS służącego do zatwierdzania hasła SMS oraz wprowadzenie obowiązku potwierdzania logowania do systemu hasłem SMS i w/w kodem.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzane zmiany zapewnią jeszcze większe bezpieczeństwo środków deponowanych w Banku.

czytaj więcej


Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności.

Komunikat Prokuratury Krajowej Komendy Głównej Policji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Europejskiego Centrum Konsumenckiego FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 15 maja 2019 r.

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet.
Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/) oraz najbliższej jednostce Policji. Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań. Masz też prawo złożyć reklamację do swojego banku.
Pełna wersja komunikatu


Poradnik dla Klientów: Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą "na wnuczka" czy "na policjanta"


Prawidłowe wypełnianie dyspozycji

Bank Spółdzielczy w Mońkach, informuje o wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/847 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

W związku z tym zwracamy uwagę o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (dyspozycje kasowe, memoriałowe, wyjściowe) prawidłowych danych zleceniodawcy oraz odbiorcy.

Dane zleceniodawcy:
Numer rachunku zleceniodawcy,
Pełna nazwa/ imię i nazwisko zleceniodawcy,
Pełny adres zleceniodawcy

Dane odbiorcy:
Nr rachunku odbiorcy
Pełna nazwa/imię i nazwisko odbiorcy
Pełny adres odbiorcy ( może być ale nie obowiązkowo)

Niewypełnienie powyższych obowiązków może spowodować:
- Opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu.
- Odrzucenie przelewu,
- Wstrzymanie przelewu,

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełnienia przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.


Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin), Posiadacz rachunku ma prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci wypłaty określonej kwoty pieniężnej po śmierci Posiadacza rachunku.

Dyspozycja wypłaty dotyczyć może posiadanych rachunków - oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej oraz wskazywać jako zapisobiorców: małżonków, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo.

Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń (dyspozycji) wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

W przypadku złożenia większej liczby poleceń (dyspozycji), jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza rachunku.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.”

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą Państwu Pracownicy Banku pod numerami telefonów:
Centrala BS Mońki 85 727 99 17
Oddział w Goniądzu 85 738 09 04
Oddział w Jaświłach 85 716 80 03
Oddział w Trzciannem 85 738 50 65
Fila nr BS Mońki 85 716 23 36PayByNet

Chcielibyśmy Państwa zachęcić do korzystania z usługi płatności internetowych PAYBYNET. Dzięki tej usłudze można wygodnie i bezpiecznie zapłacić za zakupy w Internecie. Pieniądze niezwłocznie i bezpośrednio trafią z Państwa konta na konto sprzedawcy, a na przelewie można zobaczyć, komu i za co przelewane są pieniądze. Informacja o dokonanej płatności natychmiast jest przekazywana do sklepu, co automatycznie przyspieszy realizację zamówienia.

Aby zapłacić przez PAYBYNET wystarczy wybrać w e-sklepie jako formę płatności PAYBYNET, wybrać Bank Spółdzielczy w Mońkach, zalogować się do swojej bankowości internetowej i zaakceptować operację.

Dane do przelewu są automatycznie wypełnione, więc nie ma możliwości pomylenia się przy ich wprowadzaniu, a transakcja zrealizowana będzie w kilka sekund.

Z PAYBYNET zapłacą Państwo nie tylko w e-sklepach. Korzystając z usług e-urzędu, można również wnosić opłaty administracyjne i skarbowe online.

Z PAYBYNET zapłacą Państwo na stronach takich jak: Savona, tania książka.pl, wrota Podlasia, superkoszyk.pl, merlin.pl, plusbus i wielu innych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.paybynet.pl.Informacja o plikach Cookies

  Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.
  Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Więcej...BIK warto wiedzieć


Co to jest BIK?
Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Współpraca ta jest możliwa wyłącznie z podmiotami, które są w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej. BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Więcej...