Bank Spółdzielczy w Mońkach

"Szybka Gotówka dla Rolników" SgR

 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:
  • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  • środków ochrony roślin,
  • artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
  • innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym,
  • stada obrotowego.
 2. Bank udziela kredytu w złotych na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
 3. Maksymalna kwota kredytu obrotowego udzielonego rolnikowi nie może przekroczyć pięciokrotności dopłat za rok ubiegły ustalonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 4. Wykorzystanie kredytu następuje w gotówce lub w formie bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego.
 5. Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
 6. Podstawowymi, obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:
  • hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 7. Spłata kredytu następuje w ratach rocznych, w terminach płatności określonych w umowie kredytu.

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.