Bank Spółdzielczy w Mońkach

Kredyty pomostowe Unia Biznes i Unia Super Biznes

Skorzystaj z funduszy unijnych przy naszej pomocy !!! Przedmiotem kredytowania pomostowego mogą być projekty podejmowane w latach 2014-2020, współfinansowane z dotacji.

Kredyt Unia Biznes - przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie – spłata następuje jednorazowo i bezzwłocznie z otrzymanej dotacji.

Kredyt Unia Super Biznes - przeznaczony na sfinansowanie do 85% przewidywanych kosztów projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych - spłata w części pomostowej następuje z dotacji, a w części uzupełniającej zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu. Kredyt pomostowy jest przeznaczony na finansowanie projektów, na rzecz których przyznano dotację ze środków unijnych. Kredyt jest skierowany do klientów dysponujących pełnym udziałem własnym wymaganym przez instytucje wdrażające.

  1. BANK udziela kredytów z okresem kredytowania maksymalnie do 10 lat.
  2. Karencja w spłacie kapitału kredytu UNIA SUPER BIZNES w części uzupełniającej może wynosić maksymalnie do 2 lat.
  3. Minimalny udział własny Kredytobiorcy wynosi 15% kosztów realizacji projektu.

Główne korzyści:

  • spłata kredytu ze środków dotacji,
  • możliwość karencji,
  • konkurencyjne oprocentowanie,
  • dla klientów posiadających dobrą kondycję finansową - ograniczenie wymaganych zabezpieczeń wyłącznie do cesji praw na rzecz Banku z umowy o dotację oraz weksla,

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.