Bank Spółdzielczy w Mońkach

Kredytowa Linia Hipoteczna

 1. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.
 2. Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:
  • prowadzi działalność gospodarczą/rolniczą nieprzerwanie, przez co najmniej 24 miesiące, przy czym do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności;
  • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych – Bank akceptuje możliwość opóźnienia w spłacie zobowiązań Wnioskodawcy w kwocie nie przekraczającej 500 PLN, powstałych w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, pod warunkiem dokonania ich spłaty w przeciągu 30 dni od daty ich powstania;
 3. Kredyt nie może być udzielony Klientom rozliczającym się w formie karty podatkowej.
 4. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta i nie może być wyższa, niż:
  • 5 000 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów;
  • 2 000 000 PLN – dla Klientów prowadzących działalność rolniczą;
  • 1 000 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

  z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć poziomów wskaźników LtV określonych w ust. 5.
 5. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od wskaźnika LtV tj. procentowego stosunku wnioskowanej kwoty kredytu do rynkowej wartości nieruchomości. Wskaźnik LtV nie może być wyższy niż:
  • 70% w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi:
   • nieruchomość mieszkalna tj. w szczególności: lokal mieszkalny, apartament wczasowy, segment, bliźniak, dom jednorodzinny;
   • nieruchomość rolna (zabudowana lub niezabudowana) wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie;
  • 60% w przypadku pozostałych nieruchomości.
 6. Maksymalny okres kredytowania wynosi:
  • Kredyt odnawialny – 15 lat, z zastrzeżeniem okres udostępnienia kredytu wynosi od roku do 5 lat, po upływie tego okresu, kredyt przechodzi w okres spłaty;
  • Kredyt nieodnawialny – 15 lat.
 7. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
  • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy lub osoby trzeciej;
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana);
  • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
  • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.