Bank Spółdzielczy w Mońkach

Gwarancje

Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie Banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni określonych w gwarancji zobowiązań. Z treści gwarancji wynika rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, które muszą być spełnione, aby mogła nastąpić wypłata z gwarancji.

Rodzaje udzielanych gwarancji przez Bank Spółdzielczy w Mońkach:

 1. Gwarancja przetargowa (wadialna)
  Gwarancja wadialna jest udzielana w celu zabezpieczenia roszczeń organizatora przetargu w stosunku do uczestnika, w przypadku gdy uczestnik po wygraniu przetargu, odmówi podpisania kontraktu na warunkach określonych w ofercie. Gwarancja jest składana jako wadium przez uczestnika przetargu.
 2. Gwarancja należytego wykonania umowy
  Gwarancja należytego wykonania umowy jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłaty Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty, na wypadek nie wykonania, bądź nienależytego wykonania kontraktu handlowego przez osobę, na zlecenie której gwarancja została wystawiona.
 3. Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi
  Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń sprzedawcy w stosunku do kupującego w przypadku, gdy kupujący nie zapłaci za towary lub usługi w uzgodnionym terminie.
 4. Gwarancja zwrotu zaliczki
  Gwarancja zwrotu zaliczki jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty maksymalnej, w przypadku gdyby osoba, na zlecenie której wystawiono gwarancję nie wykonała kontraktu handlowego i odmówiła zwrotu zaliczki.

Bank Spółdzielczy w Mońkach udziela gwarancji na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gwarancja stanowi zwrot zaliczki (udzielonej pomocy przez ARiMR na działanie wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Rejestr Upoważnionych Gwarantów jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji pod adresem www.arimr.gov.pl

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.